ŚWIADCZYMY USŁUGI Z ZAKRESU BHP I DORADZAMY W ZAKRESIE PRAWA PRACY

O nas

Specjalizujemy się w usługach wspierających Pracodawców w realizacji ich obowiązków prawnych. Nasza kadra posiada ponad 20-letnie w branży. W obecnej formie prawnej działamy od 2012 roku

Świadczymy usługi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Działalność koncentrujemy na terenie województwa śląskiego i małopolskiego

USŁUGI BHP - KOMPLEKSOWO

Kompleksowa usługa obejmująca całokształt obowiązków w zakresie BHP. Stanowi pełne wsparcie przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej w zakresie realizacji obowiązków pracodawcy. Jest też korzystną alternatywą dla zatrudniania BHP-owca na etacie.

Swoim zakresem obejmuje głównie:

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP

 • kontrole, audyty i analizy stanu BHP

 • oceny ryzyka zawodowego

 • opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP

 • udział w postępowaniach powypadkowych

 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP

 • doradztwo w zakresie organizacji, metod pracy, doboru środków ochrony na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe

 • doradztwo w zakresie uwzględniania w planach modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy rozwiązań, zapewniających poprawę stanu BHP

 • badania środowiskowe

 • wykonanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli np. PIP i PIS

 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP

USŁUGI BHP - DORAŹNIE

PIP – Państwowa Inspekcja Pracy

Za uchybienia dotyczące warunków pracy, praw pracowniczych PIP może nałożyć na pracodawcę (właściciela, prezesa, dyrektora, kierownika) mandat w wysokości od 1 000 do nawet 30 000zł. Mandat nie zwalnia pracodawcy od realizacji obowiązków.

Nasza usługa pozwoli uniknąć mandatu

Usługa obejmuje:

 • kompleksowy przegląd dokumentacji i stanu BHP

 • uzupełnienie wszystkich wymaganych dokumentów

Usługa może być realizowana w wariancie EXPRESS 24H

Ocena Ryzyka Zawodowego

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przygotowanie oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy i zapoznanie z nim pracowników.

Jest to też jeden z najczęściej i najdogłębniej kontrolowanych dokumentów przez Państwową Inspekcję Pracy.

Dokumentacja powypadkowa

Państwa pracownik może ulec wypadkowi podczas wykonywania swoich obowiązków a także podczas drogi do i z pracy do domu. W każdym z tych przypadków ciąży na Państwu obowiązek przygotowania dokumentacji powypadkowej i skierowania jej do odpowiednich urzędów.

Na przygotowanie takiej dokumentacji macie Państwo ograniczony czas, dlatego proponujemy nie zwlekać w składaniu zlecenia

Pozostałe usługi BHP

Zakres czynności, dokumentów związanych z BHP jest bardzo szeroki. Powyżej omówiliśmy najczęstsze przypadki. Jeśli interesuje Państwa inna usługa prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  Z pewnością  znajdziemy dla Państwa rozwiązanie.

SZKOLENIA BHP

Jako pracodawcy jesteście Państwo zobowiązani do szkolenia pracowników w zakresie BHP. Brak takich szkoleń stanowi poważne wykroczenie przeciw prawom pracownika i może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowi oraz karnymi.

Szkolenie wstępne

Powinno zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Szkolenie takie obejmuje nowozatrudnionych pracowników oraz pracowników zmieniających miejsce pracy.

Szkolenia okresowe

Szkolenie takie należy przeprowadzić do roku czasu od momentu zatrudnienia a następnie powtarzać je okresowy co 3, 5 lub 6 lat w zależności od rodzaju stanowiska, a w niektórych przypadkach nawet częściej.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo oba typy szkoleń w wersji indywidualnej oraz dla dużych i małych grup.

SZKOLENIA Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia na terenie zakładu pracy niezbędnej ilości osób udzielających pierwszej pomocy przedmedycznej. Ilość ta jest zależna od kilku czynników jak np. wielkość zakładu pracy, liczby zatrudnionych, ilości zmian itp. Dokładną liczbę można wskazać po analizie przedsiębiorstwa.
 
Prawo nie reguluje jak często należy takie szkolenia odświeżać ale praktyka wskazuje, że min co 2 lata a najlepiej co rok ponieważ zakres umiejętności na nich ćwiczonych nie jest powszechnie i często wykonywany, a tym samym nie utrwala się u przeszkolonych.
 
Nasze szkolenia składają się z części teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy mają okazję w praktyce przećwiczyć prowadzenie masażu serca, zakładania opatrunków itp.

USŁUGI PPOŻ

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana w obiektach bądź ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje  strefa zagrożenia wybuchem, lub:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3 /nie dotyczy budynków inwentarskich/,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3;
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2.
 •  

Szkolenia PPOŻ

Szkolenia PPOŻ są jednymi z najczęściej zaniedbywanych i niedocenianych szkoleń. Sprawą oczywistą wydaje się, że podczas pożaru należy użyć gaśnicy lub innego środka gaśniczego. W praktyce jednak okazuje się, że pod wpływem stresu wywołanego ogniem ludziom trudno odnaleźć się w sytuacji. Brak wiedzy z zakresu jak się zachować, jak użyć gaśnicy i czy na pewno tej, a do tego brak praktyki w użyciu gaśnic potęguje stres i utrudnia działania.

Nasze szkolenia składają się z części teoretycznych i praktycznych. Każdy z uczestników ma okazję zapoznanie się  praktycznym działaniem gaśnic podczas gaszenia kontrolowanego „mini pożaru”

Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego


Gaśnice zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Czyli mimo wytycznych producenta określających pierwszy przegląd po 2 latach, wyższość ma prawo polskie, które nakłada obowiązek przeglądów raz na 12 miesięcy.

Hydranty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów hydranty powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z właściwymi Polskimi Normami, z odnośną dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Zgodnie z normą PN–EN 671-3 co 5 lat węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (1,2 MPa).

DORADZTWO

Prawo pracy

Obszerny akt prawny regulujący całokształt relacji Pracodawca – Pracownik. Ilość zapisów w nim zawartych, ich interpretacja a często nawet brak świadomości wielokrotnie utrudniają życie pracodawców. Co ważniejsze narażają na spory sądowe z pracownikami, koszty mandatów, odszkodowań itp.

Dzięki naszej usłudze i doradztwie unikniecie Państwo zagrożeń, o których mowa powyżej. 

EXPRESS 24H

Przygotowanie dokumentacji BHP i realizacja obowiązków pracodawcy to proces długotrwały. Nie mniej jednak rozumiemy, że czasami sprawa jest pilna i jesteśmy gotowi pomóc Państwu w ramach usługi EKSPRESS 24. Jak nazwa wskazuje czas realizacji usługi to 24 godziny i od momentu złożenia zamówienia.

Najwyższa jakość usług to gwarancja Twojego bezpieczeństwa. Chcesz nas sprawdzić? Zapytaj naszych stałych klientów, chętnie udostępnimy referencje.

STAVANGER SP. Z O. O.

~POSTAW NA BEZPIECZEŃSTWO

Skontaktuj się z nami

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

 • 501 60 80 50
 • biuro@stavanger-bhp.pl
 • 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Okrzei 1
Close Menu